Selecteer een pagina
Algemene voorwaarden online trainingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op online cursussen en trainingen van Mizania.

Artikel 1: Inleidende bepaling.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis : Mizania: gevestigd te Arnhem, F.Bordewijkhof 4, Arnhem. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer 66991641.

Cursus- of trainingsovereenkomst : De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant bij een cursus of training van Mizania. Hierdoor verbindt Mizania zich jegens de participant tot het verschaffen van een door Marie-Cecile Verspeek aangeboden en door haar gemaakte cursus of training.
Participant : De partij met wie Mizania een overeenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2:Totstandkoming en inhoud overeenkomst 

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van Mizania. De participant, die een cursus of training, ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij / zij aanmeldt. Bij het aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3: Betaling.

De betaling geschiedt voordat de cursus of training geleverd wordt. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.

Artikel 4: Wijzigingen door Mizania.

Mizania heeft het recht de overeenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de cursus of training, bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden.
Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Mizania zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.
Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Mizania aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de participant kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant.
Indien de oorzaak van de wijziging aan Mizania kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Mizania.
Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 5: Aansprakelijkheid.

Mizania aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de cursus of training.

Als de cursus of training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Mizania. Eventuele schade wordt door Mizania vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Mizania is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de participant.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de cursus of training is betrokken.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de cursus of training organisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.
Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de workshop/training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan Mizania zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.

Artikel :6 Verplichtingen van de participant.

De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een cursus of training daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Mizania van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.

Artikel 7: Annulering

Annulering is niet meer mogelijk nadat de inlogcodes verzonden zijn.

Artikel 8: Klachtenbehandeling.

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Mizania, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de cursus of training schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Mizania. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Artikel 9: Duur van de online training

De training is beschikbaar zolang als Mizania online bestaat. Na 3 maanden (gerekend vanaf aanschaf van de online training) vervalt het recht op persoonlijke feedback op de trainingen.

Marie-Cecile Verspeek
www.Mizania.nl
September 2020